Cửa tự động Đại Phong

sửa lỗi dữ liệu att trên kiểm soát ra vào

Lỗi dữ liệu ATT vượt phạm vi cho phép do bộ nhớ đầy. Để sửa lỗi ta làm theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào màn hình quản trị, chọn quản lý dữ liệu
Bước 2: Chọn [Xoá dữ liệu]
Bước 3: Chọn [Xoá dữ liệu có mặt]
Bước 4: Chọn [Xoá theo thời gian]
Bước 5: Chọn thời gian bắt đầu dữ liệu muốn xoá
Bước 6: Lựa chọn thời gian kết thúc dữ liệu muốn xoá
Bước 7: Nhấn [Đồng ý] để hoàn tất xoá dữ liệu
Shopping Cart