Cửa tự động Đại Phong

HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM KIỂM SOÁT RA VÀO

Hướng dẫn kết nối đầu đọc KSRV F18/SCR100 với phần mềm chấm công-kiểm soát ra vào ZKAccess3.5

Hướng dẫn tạo phòng ban trong phần mềm chấm công-kiểm soát ra vào ZKAccess3.5

Hướng dẫn tạo thông tin người sử dụng trong phần mềm chấm công-kiểm soát ra vào ZKAccess3.5

Hướng kiểm soát thời gian thực trong phần mềm chấm công-kiểm soát ra vào ZKAccess3.5

Hướng dẫn tạo múi giờ trong phần mềm chấm công-kiểm soát ra vào ZKAccess3.5

Giỏ hàng